lomber spinal stenoz egzersizleri

Lomber spinal stenoz 2 :

Lomber dar kanal hastalığı yaşın ilerlemesi ile semptomları ortaya çıkan bir hastalıktır. Bel ağrılı hastaları araştırmak için ne kadar agressif davranılırsa o kadar çok olgu görülecek ve lomber spinal stenoz tanısı konacaktır. Lomber spinal stenoz deyimiyle kanal veya foramende olan her çeşit daralma anlaşılır. Buna göre santral ve lateral stenoz terimleri kullanılabilir. Sendroma özgü ve en önemli yakınma "Nörojenik KJodikasyon" dur.

Fizvopatoloji: Yaşlanma süreci içinde nöral elemanların bulunduğu aralık gittikçe daralır. Disk aralığının daralması, ligamentum flavumun ve kapsuler ligamanların bükülmesine ve radikslerin gittikçe kıvrılmasına neden olur. Sonuçta egzersizle bacak ağrıları ortaya çıkar. Semptomların egzersizle ortaya çıkması, kauda ekuina iskemisinin ağrıdan sorumlu olduğunu düşündürmektedir. Kauda iskemisi muhtemelen mekanik bası ile olmaktadır. Bu tip radiks disfonksiyonu EMG den çok SEP'lerle gösterilir ve denervasyon olmayabilir. Sinirler aktif iken hafifçe şişerler ve bu semptomlardan sorumlu olabilir. Ancak en önemli faktör, kauda liflerine spondilozise bağlı az yer kalmasıdır (Şekilli). rmal spinal kanal (A), konjenital dar spinal kanal (B) ve dejenerasyona sekonder spinal dar kanal (C). Konjenital dar kanal olgulannda sagittal kanal çapı dardır. Transvers çap dar değildir. Bu olgularda minor disk protnızyonlan, spondilozis veya artritik faset hipertrofileri radikiller bulgu verir. Yakınına ve Bulgular: Lomber spinal stenozlu hastalarda da bel ve bacak ağrılan vardır. Ancak daha önemlisi ve bu hastalık için tipik olan bulgu interrnittan nörojenik klodikasvondur. Bunun iki açıklaması vardır:

1)Yürüyüş sırasında lumbar spinanın lordozu
2)Kaudal köklerde dolaşım yetmezliği
Bel, kalça ve bacak ağrısı ile parestezilerin 300metreden az yürümekle ortaya çıkması en sık görülen belirtidir. Bu semptomlar ayakta durmakta geçmez, fleksiyonda dururken veya oturmakta geçer. Oturmak genellikle iyi tolere edilir. Ağrı egzersizle artar ve hastayı oturmaya veya gövdesini fleksiyona getirmeye zorlar. Genellikle derin, sizlayıcı veya kramp şeklinde bir ağrıdır ve sırttan her iki kalça ve bacağa yayılır. Fleksiyon genellikle ağrıyı birkaç dakikada geçirir. Fakat şiddetli stenozda ağrı istirahatte de devam eder. Fiks lateral stenozda (solda) superior artikuler çıkıntı hipertrofiye uğramıştır. Bunun ön yüzünde yeni kemik oluşumları vardır. Lateralindeki radiksin geçtiği kanal belirgin daralmıştır. instabiliteye bağlı rekürren lateral stenoz ise yeni bir terimdir. Belin rotasyonel hareketlerinde spinoz çıkıntının döndüğü taraftaki faset eklemi açılarak superior faset korpusun arkasına doğru kayar. Sonuçta o taraftaki lateral resessusta stenoz olur (Orta ve sağda).

Tanı: Öykü, iyi nörolojik muayene, EMG, SEP ve radyolojik inceleme tanıyı koydurur. Ayırıcı tanıda tıkayıcı arter hastalığı ve disk hernisi düşünülmelidir. Bu nedenle radyolojik inceleme yapılmalıdır. Multifokal nörolojik hastalık kuşkusunda BOS incelemesi yapılmalıdır. Vasküler hastalık kuşkusunda venöz oklüzyon testi, plethysmografi, osilometri ve temperatür ölçümleri yapılmalıdır. Hastanın yürüme yeteneği (özellikle treadmill üzerinde) değerlendirilmelidir. Kaç metre yürüyünce ağrısı olduğu ancak bu şekilde anlaşılabilir. Yürüyüşten hemen sonra yapılan bir nörolojik muayenenin daha değerli olduğu gösterilmiştir. Radyolojik İnceleme: Grafilerde yaşlanan omurlar görülür. Yaygın yaşlanma belirtileri, çok düzeyli disk de jenerasyonu, spondilozis, hipertrofik faset eklemleri, psödospondilolisthezis, retrolisthezis görülür. Basit filmlerde kanal çapı ölçümleri yapmak güçtür ve sonuçlarına güvenilmez. Fleksiyonda disk düzeyindeki AP kanal çapı normallerde 19-20 mm iken dar kanalda 13- 14 mm dir.

EMG-SEP: Larson postura duyarlı SEP değişikliklerinin nörolojik basının iyi bir göstergesi olduğunu söylemektedir. Lateral stenozu açıklayan bir diğer mekanizma. Solda vertebra ve foramenin normal ilişkisi görülmektedir. Ortada ise üst vertebra, alttaki üzerinde arkaya kaymış (retrospondilolisthezis) ve forameni çok daraltmıştır. Sağda ise üst vertebra öne kaymıştır (dejeneratif spondilolisthezis). Bunun nedeni fasetlerin erozyonudur. Bir düzey altından çıkan sinir, inferior faset ve alttaki korpusun arka kısmı arasında sıkışır.

Tedavi: a)Fleksiyonda korse önerenler vardır. (Raney ceketi veya Boston modifiye bel ağrısı ateli)
b )Ağrısı çok şiddetli olmayan hastalarda bisiklete binmek önerilir. Çünkü bisiklete binmek gövdeyi fleksiyona getirir ve aktiviteyi arttınp ağrı eşiğini yükseltir.
c)Epidural blok ve steroid uygulaması, çok yaşlı ve çok şiddetli stenozu olup yakınma ve bulgusu çok olmayan hastalar için bir seçenektir.

d)Ameliyat: Semptoınlar şiddetli, hastanın aktivite düzeyi kısıtlı ve radyolojik olarak belirgin stenoz var ise cerrahi girişim yapılmalıdır. Tüm tutulan düzeylerin geniş dekompresyonu yapılmalıdır. Spinoz çıkıntılar ve larninalar alınır. Eğer konjenital bir dar kanal var ise ve spondilozisle velveya disk hernileri ile birlikte ise ilaveten eklem fasetleri de alınmalıdır. Gerçek dar kanallarda kanal çapı 10 mm veya altında olduğundan ronjur giremez. Bu nedenle drill ile laminalan almak daha iyi olur. Genişlemiş artritik fasetler tarafından kanal daraltılıyor ise fasetektomi yapılır. Bu durumda instabilite olmaz. Lomber bölgede, servikal bölgenin tersine radiküler sendromlar foramendeki daralma sonucu olmaz. Bunun nedeni spondilotik mahmuzlar veya faset hipertrofisi olabilir. Foramen kural olarak laterale gittikçe genişler. Bu nedenle tam foraminektomi yapmak gereksizdir. Cerrahi girişim sonuclan, klodikasyon açısından mükemmeldir. Fakat bir miktar bel ağnsı kalır. Yaşlı hastalarda genellikle fiizyon ameliyatı yapılmaz. Çünkü dekompresyonun kendisi de büyük bir ameliyattır.Lomber spine denilen bel kemikleri beş adet omurgadan oluşmaktadır. Bu kemikler kaburga ile kalça kemiği arasındaki bölümde yer almaktadır. Lomber spinal dar kanalda bu beş omurganın içinden sinirlerin geçtiği kanalının daralması söz konusudur. Gelişimsel problemi olanlarda gençken olabilmesine rağmen dejeneratif bir hastalık olduğu için genellikle 60 yaş üzerinde olurlar.

Lomber spinal dar kanal hastalığın çiddetine göre şikayet ve bulgu verir. Sadece daralma bu şikayeti yapmaz ama daralma ile beraber olam sinirler atrafındaki aneflamasyon şikayetleri oluşturur. Aşağıdaki şikayetlere neden olmmaktadır:

bacaklarda ve kalçarda ağrı uyuşma ve güçsüzlük

ağrının tek genellikel iki taraflı olarak kalça ve bacaklara siyatikteki gibi yayılması

nadir vakalarda bacaklarda felce giden güçsüzlük

nadir vakalrda idrar ve gaita tutamama

Bu hastalarda ağrı genellikle öen eğilme, oturma ve yatma ile rahatlar. Ağrı genellikle küçük mesafe yürüme ile kötüleşir. Dejeneratif spondilolistezis ve sejeneratif skolyoz (omurgaların yana bükülmesi) lomber dar kanal ile beraber olabilir. Dejeneratif spondilolistezis (omurganın diger omurga üzerinde kayması) faset eklemi denilen omurların hareketini sağlarken kaymasın engelleyen eklemin osteoartriti sonrasında bu özelliğini kaybetmesi ile olur. En sık rastlanılan kayma L4 omurgasının L5 üzerinde kaymasıdır. Lomber spinal stenozun tedavisindeki konseratif ve cerrahi yöntemler buradada uygulanır.

Dejeneratif skolyoz genellikle belde ve 65 yaş ve üzerindeki hastaları etkiler oluşan skolyozun derecesi az olduğu için buna bağlı ağrı konservatif yöntemlerle geçmiyorsa cerrahi düşünülebilir.

Teşhis

Teşhis beyin cerrahı tarafından hastanın hikayesi şikayeti ve muayene bulgularına göre konulur

Bilgisayarlı tomografi: Kanalın capının ölçulmesinde ve kemik yapının gösterilmesinde önemli yer tutar

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Üç boyutlu olarak yapıların gösterilmesinde önemli rol oynamaktadır, MRI ile omurilik, sinir kökleri ligamentler ve diski görmek kolaydır.

Myelografi: eskiden kullanılan faydalı yontem olup MRI ın uygulanamadıgı vakalarda kullanılabilir.

Düz Röntgen Grafi: kemik yapının ve aksın yapısını göstermesi açısından önemlidir.

Cerrahi dışı tedavi

Anti-enflamatuar tedavi hem ödemi hemde ağrıyı azaltır.

Epidural olarak kortizol enjeksiyonu şişmeyi azaltır bu tedavi tektatlayıcı olarak yapılmamalıdır.

Fizik tedavi ve egzersizler vücudun güçlenmesini ve esnekliği artırarak yardıncı olurlar

Bu durumda yapılacak olan birçok cerrahi yöntem vardır doktorunuz bunlardan birini seçecektir çok nadir olguda spinal instabilite varsa spinal füzyon da yapılabilir.

Cerahi tedavi

En sık yapılan cerrahi teknik dekompresif laminektomidir. Laminaktomi içinden sinirlerin geçtiği omurga kanalonın çatısının daha geniş yer açmak için kaldırılmasıdır. Beyin carrahı laminektomiyi füzyonlu yada füzyonsuz olarak yapar diskektomide duruma göre yapılır.

Füzyon olarak posterior lomber interbadi füzyon sık olarak yapılır

Bu ameliyatlarda hastaların çoğunda ameliyat önceki ağrılarında azalma, yürüme mesafesinde belirgin artış ve iyileşme görülür. Ameliyat öncesinde kar ve zarar ilişkisi iyi hesaplanmalıdır. Hastalara tamamen iyileşeceklerine dair geranti vermek uygun değildir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp