Polimiyozit Ve Dermatomiyozit

Polimiyozit Ve Dermatomiyozit

Bu çizgili kasların inflamatuar ve dejeneratif karakterde bir hastalığıdır. Birçok olguda hastalığı başlatıcı bir neden bulunmaz.

a) Kas bulguları: Akut palimiyozitte hastalarda, ateş, titreme, genel durum bozukluğu gibi belirtilerin yanında deri döküntülerine de rastlamlabi-lir. Ayrıca kas gücünün çok erken kayboluşu dikkati çeker. Kas zayıflığının omuz kuşağma yayılması durumunda, yüksek bir rafa eşya koyma ya da kolları havada açık tutma gibi hareketler zorlaşır.

b) Deri döküntüleri: Bu hastalığa özgü tipik deri döküntüleri olguların ancak % 40'ında görülür. Karakteristik döküntüler yüz, göz çevresi, alın, boyun, omuzlar, göğsün ön ve arka bölgelerinde-dir. Göz kapakları ve göz çevresi bölgelerde leylak rengi bir görüntü dikkati çekebilir. Hafif eri-temli bir yüzde bu en belirgin bulgudur ve heliot-rope döküntü olarak tanımlanır.

c) Romatizmal bulgular: Bazen, artrik, artralji ya da romatoid artrite benzer biçimde dilek, diz ve parmak eklemlerinde yerleşmiş effüzyonlu artrit-ler görülür.

d) Raynauld fenomeni: Polimiyozitli olguların 1/3'ünde ağır olmayan Raynauld fenomeni görülür.

Dermatomiyozit ve polimiyozit olgularının % 15-20‘sinde çeşitli habis tümörlerle birlikte bulunurlar. Bu hastalıklarda başlangıçta lenfopeni ya da bazen lökositoz görülebilir. Sedimantasyon hızı artar. Anemi kronik olgularda ortaya çıkar. Kas dokusunun kaybolmasıyla orantılı olarak kreati-nüri ve miyoglobinüri, serum transaminazlannda yükselme sık rastlanan bulgulardandır. Elektromiyografik incelemelerde iğne eiektrodun batırılması sırasında kısa süreli, yüksek frekanslı garip deşarjlar elde edilir.

Klinik tanı kas biyopsisiyle konur. Kuadriseps fe-moris, deltoid ve pektoralis kasları biyopsi için en uygun olanlarıdır.

Ölüm oram gençlerde yaşlılara göre daha düşüktür.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp