Vezikül Nedir

VEZİKÜL NEDİR

Ufak bir cerahatli sivilcedir.

Hücre biyolojisi'nde vezikül özdekleri (ing:substance) depolayan veya taşıyan kapalı zardan oluşan, görece küçük hücre içi bir kesedir. Vezikülü sitozolden ayıran en az bir çift katlı lipit katmanı ile ayrılır. Eğer tek bir adet çift katlı lipit katmanı varsa unilamel vezikül bir taneden fazla ise multilamel vezikül olarak adlandırılmaktadır. Veziküller depolar, taşır veya hücre ürünlerini sindirir ve boşaltır.

Vezikül Tedavisi
Yaygın bülleri olan hastalar, hastaneye yatırılmalı ve ağır yanık hastaları gibi tedavi etmek gerekebilir. Hastalığı kontrol etmek için yüksek doz kortikosteroidler kullanılır (60 mg/gün veya daha fazla prednizon). Genel­likle azatioprin veya metotreksat ile eşzamanlı immünsüpresif tedavi baş­lanır. Büllerin kendisi "ıslak pansumanlarla" tedavi edilir.

Bülloz pemfigoid’in varyantları

Büllerin subepidermal olarak görüldüğü, diğer nadir büllü hastalıklar ara-sında:
benign mükoz membran pemfıgoid, ağız, konjonktiva ve bazen deride kronik lezyonlar
“çocukluk çağının bülloz hastalığı”, çocuklarda özellikle kalça ve perigenital bölgelerde büllü lezyonlar ortaya çıkar

Subepidermal Veziküllü Hastalıklar

Bülloz pemfigoid (senil pemfigoid)

Bülloz pemfigoid (BP) genellikle 60 yaşından büyüklerde görülen nadir akut büllü bir hastalıktır
Birkaç günde geniş, sert ve sıklıkla kanla dolu büller, ağız mukozası dışında derinin herhangi bir yerinde gelişir Birkaç ay bo-yunca yeni büller çıkmaya devam eder Hastalık çok ağrılı ve sıkıntı veri-cidir Bu hastalık nadiren altta yatan bir malignitenin bulgusu olabilir

Laboratuar bulguları

Hastaların %80-90′mda immünofloresan yöntemlerle tespit edilebilen epi-dermal bazal membranına karşı dolaşan antikorlar vardır Bu antikorların fit-resi yaklaşık olarak hastalığın aktivitesini yansıtır Aynı zamanda immünof-loresan yöntemlerle tespit edilebilen IgG tipi antikorlar ve kompleman C3′de hastaların çoğunda lezyonlann etrafındaki subepidermal bölgede bi-rikmiştir Biyopside subepidermal bölgede sıvı toplanması ve polimorflar ile eozinofillerin subepidermal birikimi görülür

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp