Şuara Suresi

Şuara Suresi :

Anlamı Ve Önemi:

Bismillahirrahmanirrahim

Ta sin mim (2) tilke ayatülkitabilmübiyn (3) le'alleke bahı'un nefseke ella yekunu mü'miniyn (4) in neşe' nünnezzil aleyhim mlnessemat ayeten fezallet a'nakuhürn leha hadı'ıyn (5) ve ma ye'tiyhim min zikrin minerrahmarıi muhdesin illa kanü anhü muğridiyn (6) fekad kezzebu feseye'itiyhim enbaü ma kanü bihi yestehziun (7) evelem yerev ilel'ardı kem enbetna fiyha min külli zevcin. keriym (8) inne fiy zatike le'ayeh, ve ma kane ekserühüm mü'miniyn (9) ve inne rabbeke lehüvel'aziyzürrahiym (10) ve iz nada rabbüke musa ent'tükavmezzallmlyn (11) kavme fir'avn, ela yettekuün (12) kaale rabbi inniy ehatü en yükezzlbün (13) ve yadıyku sadriy ve la yentaliku lisaniy fe'ersil ila harun (14) ve lehüm aleyye zenbün te'ehafü ve yaktütün (15) kaale ketla. Fezheba bilayatina inna ma'aküm rnüsternl'ün (16) fe'tiya fir'avne tekuüla lnna resülü rabbil'alemiyn (17) en ersil ma'ana beniy israiyl (18) kaale elem nürabbike fiyna veliyden ve lebiste fiyna min umurike siniyn (19) ve fe'alte fa'letekelletiy fe'alte ve ente mlnelkafiriyn.

Açıklaması:

Bismillahirrahmanirrahim

1- Ta, Sin, Mim.

2- Bunlar, o apaçık (gerçekle batılı açıklayan) kitabın ayetleridir.

3- Ey Muhammed! (kafirler) iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın.

4- Eğer biz dilersek onların tepesine gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğip kalırlar. (Artık hiç bir şekilde de itiraz edemezler.)

5- Rahman'dan kendilerine yeni bir öğüt geldi mi mutlaka yüz çevirirler.

6- Evet, gerçekten ( katirler Kur'an'ı) yalanladılar. Artık yakında o alay ettikleri şeyin (azap) haberleri kendilerine ulaşacaktır.

7-(Kafirler) yeryüzüne bakmazlar mı? Orada nice bitkilerden güzel çiftler yetiştirmişizdir.

8- Şüphesiz bunlarda (bu bitkilerde) Allah'ın kudretine işaret eden deliller vardır. Ama çoğu iman etmezler.

9- Şüphesiz Rabbin elbette güçlüdür. (Mü'minlere karşı) merhametlidir.

10- Hani Rabbin Musa'ya şöyle buyurmuştu: "Git o zalimler kavmine.

11- Firavun'un milletine: Hala küfürden sakınmayacaklar mı?"

12- Musa dedi ki: "Rabbim! Doğrusu onların beni yalanlamalarından korkuyorum.

13- (Beni yalanlamalarından) canım sıkılıyor, dilim açılmıyor. Onun için Harun'a da peygamberlik ver (tebliğ için bana yardımda bulunsun.)

14- Onları n (Kıpti'yi öldürdüğüm için) bana yükledikleri bir suç da var. Bundan dolayı beni öldürmelerinden korkuyorum."

15- Allah şöyle buyurdu: "Hayır! ikiniz de mucizelerimizle hemen gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz, işiticiyiz."

16- Firavun'a gidin de deyin ki: "Biz şüphesiz alemlerin Rabbinin peygamberleriyiz."

17- israiloğulları'nı bizimle beraber gönder."

18- Firavun Musa'ya şöyle dedi: "Biz seni çocukken yanımıza alıp, büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirdin.

19- Sonunda yapacağını da yaptın (Kipti'yi öldürdün). Sen nankörün birisin."

Şuara Sure-i Şerifesinin Fazileti:

Evinden Çıkarken Ve Eve Dönerken Okunacak Dua:

Bir kimse sabahleyin evinden çıktığı veya "Ellezi halekani fe hüve yehdin" ayeti kerimesini okursa, Cenabı Hakk o kimseye hayırlı olan şeyleri nasip eyler.

Yine evden çıkarken ve eve dönerken "Vec'al Iı llsane sıdkın fil ahirin" ayeti kerimesini okumayı adet haline getirse, Cenabı Hakk o kuluna öyle bir iman bahşeder ki, o iman, Arş'ta bir yere konur. Bu kul öyel sadık ve dürüst bir kuldur ki, ahiret gününü gereği gib itasdik. etmiştir. Bu kimse bu ayet i kerimeyi vird haline getirdikten sonra doğru ve güzel olan sözlerden başkasını söyleyemez. Dolayısı ile sadıklara ve neticede de sıddıklara kavuşur.

Şuara Sure-i Şerifesinin Esrarı:

Büyülere Karşı:

Bir kimse aşağıda gelecek olan ayet i kerimeyi bir kağıt üzerine yazıp, güzel bir muhafaza içerisine yerleştirdikten sonra beyaz bir horozun boğazına takar, büyü bulunup bulunmadığından şüphe edilen yerin üzerine doğru sevk ederse, o horoz o yerde saklı bir büyü ve buna benzer bir şey varsa doğruca gider ve o yerin üzerinde durur. Hatta denilmiştir ki, bu horoz o noktaya gelince durur ve oracıkta can verir. Yazılıp horozun boğazına takılacak olan ayeti kerime budur:

Yazılacak Ayetler:

Ve nüdü en tilkümül cennetü ürlstürnüha blma küntüm ta'melün"

Düşmanlıklara Karşı:

Gelecek ayeti kerimeler açlığı ve susuzluğu gidermek, yoldan çıkmış ve sapıtmış bir kimsenin tekrar hidayete dönmesini temin etmek için, kendilerine başvurulan ayetlerdendir. Ayrıca bir vahşetin sona ermesi, yolculuk esnasında, yol yorgunluğundan kurtulmak için kendilerine başvurulan ve faydalanılan Kur'an ayetleridir.

Bunun için önce güzelce bir abdest alınır ve daha sonra iki rekat namaz kılındıktan sonra bu ayeti kerimeler yedi, on dört, yirmi bir veya yirmi sekiz defa okunmak suretiyle bahsedilen hususlar için fayda sağlanır.

Yazılacak Ayetler:

Ta sin mlm tilke ayatülkitabilmübiyn le'alleke bahı'un nefseke ella yekunu mü'miniyn in neşe' nünezzi! aleyhim rntnessernat ayeten fezallet a'nakuhüm lehha hadı'ıyn ve ma ye'tiyhim min zikrin mlnerrahmanl muhdesin illa kanu anhü muğridiyn.

Hazineler İçin:

Yer altında bulunan hazine ve emsal i servetleri açığa çıkarmak için kendilerinden fayda sağlanan ayetlerdir. Bunun için de önce mavi gözlü beyaz bir horoz temin edilir.

Bundan sonra bu ayeti kerimeler muz yaprağına yazılarak, henüz baliğa olmamış bir kız çocuğunun elbisesine sarılır ve ince bir iple bu horozun kanadına bağlanır. Hazine bulunup bulunmadığı hususu şüpheli görülen mıntıkaya gidilir ve horozun o mıntıkada serbestçe dolaşması temin edilir. Bunu yaparken bir Pazar günün zeval vaktinin seçilmiş olması gerekmektedir. Horoz, şayet varsa hazinenin bulunduğu yere gelip ayakları ile o yerde eşinmeye başlayacaktır. O noktayı iyi tespit edip, hemen kazım işine girişmek lazımdır.

Herhangi bir yerde saklı olabileceğinden şüphe edilen büyü ve emsali gizli şeyler için de bu tertip aynen tatbik edilir ve horozun ayakları ve burnu ile kazmaya başladığı yer, gizliliğinden şüphe edilen şeyin saklandığı yer olarak tespit edilmiş olur.

Yazılacak ayetler:

Belli ölçüler içerisinde yazılıp, sarıldıktan sonra, horozun kanadına bağlanacak bağlanılacak ayeti kerimenin,

Ayeti kerimesi olması da bu ilmin alimlerince ayrıca ifade edilmektedir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp