Sabah Namazından Sonra Okunan Dualar

Sabah Namazından Sonra Okunan Dualar :

«Allahümme ecirni minen-nar. Allahümme ecirni minen nar, Allahümme ecirni minen nar. Allühümme ecirna minen nar. Allahümme ecirnü minen nar. Allahümme ecirnü mineu nar. Allühümme ecirni ve ecirna minen nar. Ve edhil''nel Cennete mal''al ebrür, bi fadlike ve keremike ya ğafüru ya ğaffar, ya muinü ya settaru ya celilü ya cebbaru ya mukallibel kulubi vel ebsari ya ekremel ekremine ve ya erhamer rahimine el- hamdü lillahi alel-iman Elhamdülillühi ala din-il İslam. Elhamdü lilIahi ala tevfik-il iman.elhamdülillahi ala hidayeti'' r-rahman, Elhamdü lillahi caalanü min ümmeti Muhammedin aleyhisalatü vessehun. Allahumme ente Rabbi la ilahe illa ente halükteni ve ene ahdüke ve ena ala ahdike ve va''dike mes''teta''tü eüzü bike min şerri ma, sana'' tü ebüü leke binimetike aleyye ve ebüü bi zenbi fağfirli feinnehu la yağfiruz''zünube illa ente.Allahhümme inni es''elüke''I-Cennete ve ma karrebe ileyha min kavlin ve amelin ve eüzü bike minennari ve ma karrebe ileyha.»


Bu dua, sabah namazlarından sonra ihlas ile okunduğunda, günahların mağfireti ve dertlerden kurtutmayı sağlar, hayırlı işlere yönetmeye sevk eder.

Manası:

«Allah''ım, beni ateşten koru (6 defa söylenir). Hepimizi Cehennem ateşinden muhafaza eyle, Bizleri lütf-u keriminle iyi kulların arasında Cennete gitmemizi nasib eyle, ey afvedici. kusur bağlayıcı yüce Allah''ım. Ey gönülleri ve basiretleri değiştirip Hak yoluna hidayet eden azametli Allah''ın. Ey cömertlerin cömerdi. merhametlilerin en merhametlisi. İslam dinine inanıp ona tabi olduğum için Allah''a şükürler olsun. Allah''ın hidayetine hamdolsun. Bizi Muhammed sallalluhu aleyhi ve selem''in ümmetinden kılan Cenüb-ı hakk''a şükürler olsun. Allah''ın. sen benim''Rabbimsin, Senden başka Allah yoktur. Sen beni yarattın. sen senin kulunum ve sana bağlıyım. Elimden geldiği kadar sana olan kulluk vnz ifc mi ifa eunck ıe yim. Yaptığım kötü şeylerden sana sığınırım. Bana verdiğin ni''metleri her vakit nankörlük etmem. Günahlarımı itiraf ederek senden af beklerim. Zira senden başka günah bağışlayıcı yoktur. Allahım, senden Cenneti diliyor ve ona götürecek söz ve işleri göstermeni istiyorum. Beni Cehennem''den ve ona götürecek şeylerden korumanı diliyorum.

«La Havle Vela Kuvvete İlla Billah»''ın Fazileti

Peygamberimiz (S.A. V.) buyuruyor:Yekülullallu azze ve celle: Kul llümmetike yekülüne la havle vela kuvvete illa billahi aşren ınde''s Subhi ve aşren ınde''l mesai ve aşren ınde''n-nevmi yedfe''u anhüm ınde''n-nevmi belaiddünya ve ındel mesai mükayedete''ş-şeytani ve ınde''s-subhi esvü ğadabi.

Meali:

«Allah Azze ve Celle (hadis-i kudside) buyuruyor ki: Ümmetine sabahleyin on kere, akşamleyin on kere, yatarken de on kere (La havle vela kuvvete illa billah) demelerini söyle. Çünkü bu, yararken dünya belasını, akşamleyin şeytan hilesini, sabahleyin de en şiddetli gazabı önler.»

Dua mü''minin hem ibadeti, hem silahı ve hem koruyucusu, hem ilacıdır. Yeter ki, şartlarına riayet edilerek, günah-ı kebüir işlenmiyerek yapılmış, okunmuş olsun. Şu hadıs-i şeriflerde buhakikatler anlanmaktadır:

«Dua, ibadetin özüdür.», «Dua, rahmeti n anahtarıdır.Abdest, namazın anahtarıdır. Namaz da Cennetin anahtarıdır.», «Dua, belayı ünler.», «Dua, inen (musibciler)e de, inmemişlere de faidelidir. Ey Allah''ın kulları, duaya devam edin.», «Dua, kaza hükmünü önler.»

Dua, gerek ibadetlerimizde ve gerekse sair zamanlarımız da Allah''a yaklaşma, O''nunla ünsiyet kurma, ünsiyet kazanma vasnası ve teselli kaynağımızdır. Dualar çeşitlidir. Her sıkıntı, her ihtiyaç için Peygamberimiz, sahabe-i kelam ve selef-i salihinden bize kadar gelmiş dualar vardır. Sıkıntılı zamanlarımızda onlara vevessel ederiz. İşte hadis-i kudside buyurulan,«La havle velü kuvvete iIIü billüh: Güç ve kudret ancak, izzet ve hikmet sahibi Allah''tandır.» duası, bunlardan biridir. Ebu ı hüreyre''nin rivayet ettiği bir hadisde Peygamberimiz:

«(La havle vela kuvvete illa billah), doksan dokuz derde devadu. bunların en hafif üzüntü ve sıkıntıdır,» buyurmuştur.

Başka bir hadis-i şerifde:

«(La havle velü kuvvete illa bitlüh) kavl-i şerifini çokca oku! Çünkü 0, Cennetin hazinesindendir,» buyurur.

Başka bir hadis-i şerifde:

«(Lü havle ,''cıa kuvvete ilfi billah) sema sakinlerinin getirdikleri teshihtir.» buyurur. Bir başka hadıs-i şerifde ise:

«iler kim günde yüz defa onu okursa, fakirlik yüzü görmez.» buyurur.

Bu duanın ism-i A''zam'' dan olduğu rivayeti de mevcuttur. Herhangi bir ihtiyaç ve dilek için (yüz defa) okunabileceği gibi, havas ilmine göre (hin dokuz yüz on) kere de okunabilir. Daha makbul ve müessir olur.

Bu mübarak dua ile ilgili daha bir çok müjdeler vardır. Aslında, dua da çoktur. Ancak, dua edecek gerektir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp