Salavatı Kevser

Salavatı Kevser

Salavatı Kevser

Bismillahirrahmanirrahim* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve mevlana muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin adede ma kime ve adede ma yekünü ve adede ma hüve kainün fi ılmillahi teala ve salli ve sellim ala ruhıhi fil ervahı ve ala cesedihi fil ecsadi ve ala kabrihi fil kubüri ve ala ismihi fil esma* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahıbil alameti vel ğamameti veş şefaati vel kirami ven nübüvveti ver risaleti salaten daimeten ila yevmil kıyam* Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedinillezi Hüve ebha mineş şemsi vel kameri adede hasenati ebi bekrin ve umer* Ve adede nebatil ardı ve evrakış şecar* Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin adeder ramli vel hasa vel medar* Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin adede men hacce va'temara* Ve adede ma yatlüu aleyhiş şemsü vel kamer" Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedinis senedil a'zami ves

seyyidil ekram* Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahıbel mekamil enveri vel vechil akmer* Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahıbil cebinil ezher* Ve salubil livail hamdi fil mahşeri vet taci vel miğfer* Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahıbil havdı vel kevseri vel mıhrabi vel minberi adeder ramli ve katril metar* Ve adede mu'cizatıhillat la yuhsar* Ve hüven nebiyyül müftehar* Ve sellim teslime* Bismillahir rahmanir rahim* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve mevlana ve mevles sekaleyni muhammedin adedel melaiketi saffen saffa* Ve salli ve sellim ala seyyidina ve mevlana ve mevlel alemeyni muhammedin adede ayatil kur'ani harfen harfa*

Ve ala alihil kirami ve ashabihil ızam* Ve sadatihil fiham* Ve sellim teslime* Bismillahir rahmanir rahim* Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve resuliken nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim* Bismillahir rahmanir rahıym* Bismillahir rahmanir rahim* Bismillahir rahmanir rahıym* Allahümme salli ve sellim ve barik ala aynil ınayeti ve kenzil hidayeh* Ve tırazil hulleh* Ve arusil memleketi ve lisanil hucceti ve şefiıl ümmeti ve imamil hadrati ve nebiyyil ümmeti seyyidina ve mevlana muhammedin ve ademe ve nuhın ve ibrahimel halili ve ala musel kelimi ve ala rühıllahi ıysel emin* Ve ala davude ve süleymane ve zekeriyya ve yahya ve ala alihim ve sahbihim ecmeıyn* Bismillahir rahmanir rahıym* Allahümme salli ve seli im ala seyyidina muhammedinillezi cema'te bihi şettatin nüfus* Ve nebiyyikellezi celeyte bihi zalamel Kulub* Ve hebıbikellezıhtertehü ala külli habib* Ve salli ve sellim ala seyyidine muhammedinillezi caena bil hakkıl mübin*

Ve erseltehu rahmeten lil alemin* Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin kema yenbeğıy li şerafi nübüvvetihı ve li azıymi kadrihil azıym* Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedinil rasulil kerimil mütaıl emin* Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedinil habibi ve ala ebihi ibrahimel halili ve ala ehıyhi musel kelim* Ve ala rühıllahi ıysel emin* Ve ala abdike ve nebiyyike süleymane ve ala ebihi davude ve ala cemiy'ıl enbiyai vel mürselin* Ve ala ehli taatike ecmeıyn* Min ehlis semavati vel eradıyn* Ferhamna bihim ya erhamer rahımin* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyyi adede ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ecir lutfeke fi ümurina vel muslimine ecmeıyn*

Bismillahir rahmanir rahıym* Allahümme salli, ve sellim ala seyyidina muhammedinis sabikı lil halkı nuruhu ve rahmetün lil alemine zuhuruhu adede men meda min halkike ve men bekıye ve men seıde minhum ve men şekıye salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salaten la ğayete leha ve la münteha velenkıdae salaten daimetan bi devamike bakıyeten bi bakaike ve ala alihi ve sahbihi ve sellim tesliman misle zalik* Bismillahir rahmanir rahıym* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim* Allahümme sehhır li emrar rizkı ve a'sımni minel hırsı vet talebi fi talebihi ve min kesratih* Allahümme, rabbehu ve minez zülli lil halkı bi sebebi hi ve minet tefekküri vet tedbiri fi tahsıylihi veş şühhı vel buhli ba'de husulih* Vec‘alhü sebeden li ikametihil ubudiyyeti ve müşahedete ahkam* Allahümme tevelle emri bi zatike ve la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ila ehadin min halkıke vehdini ila sıratın müstekıym*

Sıratıllahillezi lehu ma fis semavati ve ma fil erdı e la ilallahi tesıyrul ümur* Sübhanellahil azıym* Bismillahir rahmanir rahıym * Bismillahir rahmanir rahıym * Bismillahir rahmanir rahıym* Fe la uksimü bi mevakıın nücumi ve innehu le kasemün lev ta'lemüne azıym* İnnehu le kur'anün kerimün fi kitabin meknunin la yemessühu illel mutahherün* Tenzılün min rabbil alemin* E fe bi hazel hadisi ta'cebün* Ve tedhakune ve ta tebkune ve entüm samidün* Fescüdü lillahi va 'büdu*

Bismillahir rahmanir rahıym * Allahümme salli ala muhammedin abdike ve resuliken nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim* Allahümme inni es'elüke bi mekaıdil ızzi min arşike ve münteher rahmeti min kitabike ve bismikel a'zam* Ve ceddikel alla ve bi kelimatiket tammatilleti la yücavizühünn* En tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihı ve sellim* Ve en tu'tiyeni rizkan halalen tayyiben ğayra matlubin ve ğaliben ğayra mağlubin* Ya vasial mağfirati ve ya razikal mukallilın* Ve ya nasıral acizın* Allahümme in kane rizkıy fis semai fe enzilhü ve in kane fil erdı fe ahrichü ve in kane beıyden fe karribhü ve in kane asır an fe sehhilhü* Ve in kane kalilen fe kessirhü* Ve in kane kesıran fe barik li fih* Allahümmec'al yedel ulya bil atai ve la tec'al yedes süfla bil isti'tai ya fettahu ya rezzaku ya alim* Allahümme inni es'elüke min fadlikel azıymi min hayrikel cesımil amim* En tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem* Ve en tec'ale li ve lil müslimine min külli hemmin ve ğammin feracen ve min külli dıykın mahracen* Ve min fahışetin sirran ve ila hayrin sebılen ve en tüveffiyeni ala dini ve tühevvine ala ma ehafü usrahü min ümurid dünya vel ahirati inneke ala külli şey'in kadir* Ya nı'mel mevla ve ya nı'men nasıyru ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr* Hasbünallahü ve nı'mel vekil* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Bismillahir rahmanir rahıym* Allahümme salli ve sellim ala men feddaltehu ala cemiy'ıl mahlukatike ve kerramtehu ala umumi mevcüdatik* Ve hassastehu bil mekamil mahbubiyyeti ve beastehu ila kaffetil insi vel cinnil kasimil vesimin nebiyyil kerimi seyyidil enbiyai vel mürseline ve imamihim ve mükaddemihim ve temamihim seyyidina muhammedinillezi evlahü mevlahül vücüde bi esriha* Ve ebahahül esrara fil isra* Ve emeddehu minhü nebilün tailün ma lehü ehadün fil enbiya* Şemsül mearifi kamerul avarifi kenzül letaifi bahrul ulum* Ve matlabül fühum* Ve ersü rubuıd dalal* Mahıy şerıatı ehlil muhali seyyidül bathai vez zemzemi ves safa* Nebiyyüllahi ve habibüh* Ve safiyyühu ve halilühu ve neciyyühu ve abdühu ve rasulüh*

Ahsenün nasi halkan ve a'zamihim hulkan ve ebsetıhim kinnen ve ekserihim cidda* Ve evferihim aklen ve ecmelihim şeklen ve avdahıhim kavlen ve a'zezihim hayaen ve ebhecihim şeklen ve asdekıhim nakla* Ve asberihim fi taatillahi ve ezkahüm fer'an ve atyebihim asla* Elbedrut taliu ved dıyaül lamiu nüzhetün nüfusi reyhanül kulüb* Habibüllahi rasülü rabbil alemin* Kaidül ğurril muhaccelin* Hadimü cibrilil emin* Seyyidil enbiyai ve hatemihim bit ta'zıymi vet terkim* Ve aleyhim hakkan lehüt takdimü bi kadrihi ındeke teveffena müslimin * Bismillahir rahmanir rahıym* Allahümme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin ve heb lenallahümme min rızkıkel halalit tayyibil mübaraki ma tasunü bi hi vücuhüna anit tearrudi ila ehadin min haklık* Vec'al lenallahümme ileyhi tarikan sehla* Min ğayri teabin ve la nesabin ve la minnetin ve la buğyeh* Ve cennibnellahümmel hareme haysü kane ve eyne kane ve ınde men kane*

Ve hul beynena ve beyne ehlihi vakbıd anna eydiyehüm vasrif anna kulübehüm hatta la netekallebü illa fi ma yürdıyke ve la nesteıynü bi nı'metike illa ala ma tühibbü ya erhamer rahımiyn * Bismillahir rahmanir rahıym* Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi adede men salla aleyhi minel ahyar* Ve adede men lem yüsalli aleyhi minel eşrari ve adede nebatil eşcar* Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adedel ahsai vel emdar* Ve adede kataratil emtar* Ve adede ma kime ve ma yekünü ila yevmil haşri vel karar* Ve adede enfasil müstağfirine bil eshar* Ve salli ileyhi ma teakabel leylü ven nehar* Ve salli ileyhi adede kelimatike ve zinete arşike ve mebleğa ılmike ya azizü ya ğaffar* Ve salli aleyhi adeder rimali fil kıfar* Ve adede emvacil bihar* Ve salli ala seyyidina muhammedin kema emarte en yüsalla aleyhi ve kema tühıbbü ve terda* Ve salli aleyhi kema yenbeğıs salatü aleyh* Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ala cemiy'ıl enbiyai vel mürselin* Ve ala melaiketikel mükarrabin* Ve ala ehli taatike ecmeıyn* Min ehlis semavati vel eradıyne ve radıyellahü lebarake ve teala an sadatina ve mevalina ve kurrati a‘yünina ebi bekrin ve umera ve usmane ve aliyyin vel haseni vel huseyn* Vel hamzeti vel abbasi ve talhate ve zübeyrin ve abdir rahmanibni avfin ve ebi ubeydete amribni cerrahin ve sa'din ve seıydin ve an fatımete ve an ashabi rasülillahi aleyhim ecmeıyn* Ve anil mühacirine vel ensar* Vel hulefair raşidinel ahyar* Ve tebiat tabityne lehüm bi ıhsanin ila yevmid dini rıdvanüllahi teala aleyhim ecmeıyn*

Fazileti

Gümüşhanevi hazretleri buyuruyor ki: "Bu salavatı okuyan kimseye Allah'ın Rasulü'nün şefaatı vardır. Ve ona diğer peygamberlerin şefaatı da vardır. Bu salat, diğer salavatların efendisidir. Rızkın genişlemesi, afetlerden kurtulmak, kolay rızık elde etmek, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in muhabbetini kazanmak, Aşere-i Mübeşşere'nin, meleklerin ve bütün müslümanların sevgisini kazanmak gibi büyük sırları ihtiva etmektedir." Bu salavat günde en az bir defa okunmalıdır.


SENDE YORUM YAP!

Whatsapp