Vaaza Başlarken Yapılacak Dua

Vaaza Başlarken Yapılacak Dua :

Vaaza başlarken sünnet olan:

1. Besmel çekmek,

2. Allah'a hamdetmek,

3. Rasulullah ( sav) Le salavat okumak,

Bu temel maddeler yerine getirildikten sonra, uzun veya kısa yahut bazı değişik1ilerle vaaz duası yapılabilir.

Vaaza başlarken örnek bir başlangıç:

Vaaza Başlarken Okunacak Türkçe Dua:

Sallü ala rasulina Muhammed. Sallı1 ala tabibi kulubina Muhammed. Sallı1 ala şefi'i zunubina Muhammed. Sultanı enbiya, sened-i asfiya, şefi-i ruzi ceza Hz. Muhammed Mustafa'ya salavat... Seyyid-i Kainat, efdal-ı mahlukat, şefi'i usat, Hz. Ahmed Mücteba'ya salavat. Rasulu's-sakaleyn, imamu'l-haremeyn, ceddu'l-haseneyn, şefiu'd-dareyn Hz. Muhammed mukteda'ya salavat. .. ( Vaazda okuyacağı ayetle devam eder. )

Bir başka örnek:

Birinci örnekte olduğu gibi ayetler ve salavatlar okunur.

Vasiyetname :

İnsanlar arasında" Ravza-i Mutahharanın kapıcısı Şeyh Ahmed Vasiyetnamesi" diye bir yazı dolaşmaktadır. Buna benzer" Uğri Abbas " diye bir kitapçık daha dolaşmaktadır. Bunların her ikisinin içinde de bazı dualar tavsiye edilmektedir.

Bu vasiyetname yanlız Türkiye'de değil Mekke ve Medine hariç diğer İslam dünyasına kendi dillerinde dağıtılmıştır.

Bu vasiyetname tamamen uydurmadır. Çünkü Şeyh Ahmed isminde Efendimizin kapıcılığını yapan bir şahıs yoktur. Bu konuda Yusuf el-Kardavi yaptığı araştırmada" Mekke ve medine de böyle bir belgeye ve bilgiye rastlamamıştır.Zaten Hicaz bölgesine onun için dağıtmamışlar, çünkü halk bu konuda bilgili." Bu vasiyetname yalan ve uydurma doludur. Bir yerinde" kim namazsa kafir olur" deniliyor. İman ve İslam'ın şartları bellidir. İslamın şartları içinde Şeyh Ahmed'in vasiyetnamesi yoktur ki inanmayan kafir olsun. Bazı yerlerinde vasiyet sahibi insanları tehdit ediyor.

Vasiyetnameyi çevrelerinde dağıtmadıkları taktirde musibetlere uğrayacakları, başlarına felaket geleceği çocuklarının öleceği, servetlerin telef olacağı" gibi şeylerle İnsanları korkutuyor.

Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i şerifler hakkında bile kimse böyle bir şey söyleyemez. " Herkesin Kur'arı'ı dağıtması, hadisleri dağıtması gerekir, aksi takdide başına büyük belalar gelir", demek doğru mudur? -Bu mümkün olmadıktan sonra böylesine hurafe vasiyetnameler hakkında nasıl olur da böyle şey söylenir ?

Vasiyetnamede yine şöyle deniyor; " Falan kimse bu vasiyet nameyi çevresine yaymıştır: da Cenab-ı Hak kendisine şu kadar para vermiştir. "

Bütün bunlar yalan ve hurafedir. Yine vasiyetnamenin bir yerinde " Vasiyetnamemden yanlış bir şey verirsem bu dünyadan öbür dünyaya imansız giderim " diyor. Peygamberimizi rüyada görecek kadar muhterem bir zatın, sözünü başkalarına kabul ettirebilmek için, böyle yemin etmesi doğru değildir. çünkü İslam'da bu şekil bir yemin yoktur. Bu cahillerin sözleridir.

Vasiyetname hurafe ve yalandır. Bu, müslümanları İslam'dan uzaklaştırmak için, hurafelerle uyutmak için İslam düşmanları tarafından uydurulan bir şeydir. Hele bu vasiyetnamenin Türkçe Arapça ve Urduca dillerinde ayrı ayrı dağıtılması insanı büsbütün hayrete düşürüyor. Eğer bunu tutturabilselerdi daha sonra neler uyduracaklardı Allah bilir ?

Cenab-ı Hak buyuruyor: Bugün sizin dininizi tamamladım. Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Din olarak sizin için İslam'ı seçtim." (Maide: 3)

İslam 1400 sene önce tamamlanmıştır. Elimizde Allah'ın kitabı, Rasulullah'ın sünneti vardır. Vasiyetnamelere, hurafelere ihtiyacımız yoktur.

Yine halk arasında" Uğri Abbas" diye bir kitapçık dolaşıyor. Bu da aynı şekilde hurafedir. İslamında yeri yoktur.

Vedalaşırken Yapılacak Dua:

Mücahit ( ra) anlatıyor: Ben bir adamla birlikte gazaya çıkıyordum. Abdullah b. Ömer (ra) bize rafakat etti. Ayrılmak istediğinde dedi ki : Size verebileceğim bir şeyim yoktur. Lakin Allah Rasulu (sav) Efendimizin şöyle söylediğini işitmiştim: " Bir şey Allah'a emanet edildiğinde Allah (cc) onu korur. Ben de dininizi, emanetlerinizi ve hallerinizin sonuçlarını Allah'a emanet ediyorum. (Allah'a ısmarlıyorum.) ( Beyhaki, es-Sünen : 9/ 173).

Bazı rivayetlerde . " Allah'a emanet ederim" ifadesinden sonra" Selam üzerine olsun" ifadesi vardır.

Vesvese İçin Yapılacak Dua:


"Huvel evvelu vel ahiruve'z-zahiru vel batmu ve huve bikülli şey'in alim."

O, hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batındır. O, her şeyi kemaliyle bilendir. ( Hadid: 3) Ayrıca Nas suresi de okunur.

Veysel Karani'nin Duası:


" İlahi ente rabbi ve ene'l-abdu ve ente'l-haliku ve ene'l-mahlôku ve enterr-razıku ve enel-merzüku ve entelmaliku ve enel-memlüku ve entel-azizu ve enez-zelilu ve entel-ganiyyu ve enel-fkiru ve entel-hayyu ve enel-meyyitu ve ente'l-baki ve enel-fani ve entel-kerimu ve enne'lleimu ve enrtel-muhsinu ve enel-musiu ve entel-gafüru ve enel-müznibu ·ve entel-azimu ve enel-hakiru ve erıtel-kaviyyu ve enez-zaifu ve entel-mu'ti ve enessailu ve entel-eminu ve enel-haifu ve entel-cevadu ve enel-miskin u ve entel-mucibu ve enerrai fağfir li zünübi ve tecavez anni birahmetike ya erhamerrahimin."

İlahi ! Sen benim Rabbimsin ben senin kulunum. Sen her şeyin yaratıcısısın ben ise yaratılmış biriyim. Sen rızık veren ben ise rızıklandırılmış olanım. Sen mülk sahibi ben ise senin kölenim. Sen aziz ben ise zelilim. Sen zengin ben ise fakirim. Sen dirisin ben ise öleceğim.

Sen bakısın ben ise yok olacağım. Sen kerem sahibisin ben ise çok düşkünüm. Sen iyilik yapansın bense kötülük işleyenim. Sen affedicisin bense günahkarım. Sen büyüksün bense hekim. Sen kuvvetlisin 'ben zayıfım. Sen verensin ben isteyenim. Sen eminsin ben korkanım.

Sen cömertsin ben yoksulum. Sen kabul eden ben dua edenim. Günahlarımı affet, benden çevir. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle duamı kabul eyle. (Zicb-ı Kebir : 323)

Vücudunda Ağrı Olan Kimsenin Yapacağı Dua:

Osman b. Ebu'l As (ra) rivayet ediyor: Çok şiddetli bir ağrıya tutulmuştum. Allah Rasulu ( sav) beni ziyarete geldi. Bana şöyle dedi.

" Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şeriri ma ecidu, "

Bulduğum bu ağrının şerrinden Allah'ın izzet ve kudretine sığırım. Ben bunu yaptım. Allah benden bu ağrı yı kaldırdı Ondan sonra ehlime, aileme ve başkalarına hep emrettim. Ve o gün bugündür, onu aileme ve başkalarına tavsiye ediyorum. (Ebu Davud : 3522)

Bu hadis-i şerif, hadis kitaplarının pek çoğunda vardır. Bazı rivayetlerde yedi kez oğuştur, her oğuşta duayı tekrar et" şeklinde geçmektedir. ( Ahmed: 6/390 ).

Vitirden Sonra Yapılacak Dua:

Ubey b. Ka'b (ra) rivayet ediyor: Alah Rasulu ( sav) vitir namazmda" Sebbihisme Rabbike'l-A'la " ile Kul ya eyyuhel kafirun " ve Kul huvellahu ehad" surelerini okur, selam verdiğinde şu duayı üç kere söylerdi:

"Subhane'l-Melikif-Kuddüsi. "

Mülkün sahibi ve noksanlıklardan münezzeh olan Allah'ı tesbih ve tenzih ederim. (Nesai : 2/154).

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp