Vakıa Suresinin Anlamı ve Önemi

Vakıa Suresinin Anlamı ve Önemi :

Anlamı ve Önemi:

'Ale'lhınsi'lazim (46). Ve kanü yekuIune elza mltna ve künna türüben ve 'ızamen elnna lemeb'usun (47). Eve abaüneIevvelOn (48). Kul inne'levveline ve'l-ahırin (49). Lemecmu'une ila mikati yevmin ma'Ium (50). Sümme inneküm eyyüheddallüne'fmükezzibOn (51). l.eakilüne min şecerin min zakkum (52). Fernallüne minhelbütOn (53). Feşarlbüne 'aleyhi mine'lhamim (54). FeşaribOne şürbe'l-him (55). Haza nüzülühüm yevmeddin (56). Nahnü halaknakürn televla tüsaddikun (57). Efereeytüm ma tümrıün .(58). Eentüm tahlükunehu em nahnü'Ihallkun (59). Nahnü kadderna beynekümülmevte ve ma nahnü blmesbüktn (60). 'Ala en nübeddile emsaleküm ve nünşieküm 11 ma la ta'lemun (61). Ve lekad 'alimtümünneşetet-üla televla tezekkerun (62). Eferaeytüm ma tahrüsun (63). Eentüm tezre'unehu em nahnüzzarl'ün (64). Lev neşaü lecealnahü hutarnen fezaltüm tefekkehun (65). lnna lemuğremun (66). Bel nahnü mahrümün (67). Efereeytümülmaellezi teşrebün (68). Eentüm enzeltümuhü minelmüzni em nahnü'lmünzilun (69). Lev neşaü ce'alnahü ücacen felevla teşkürOn (70). Efereeytümün nare'Iletl türün (71). Eentüm enşe 'tüm şecereteha em nahnülmünşiun (72).

Nahnü ce'alnaha tezkireten ve meta'an WImukvın (73). Fesebbih bismi Rabbike'lA'zim (74). Fela uksimü bimevakl'ınnücum (75). Ve innehu lekasemün lev ta'Iemune 'azim (76). innehu leKur'anü Kerlm (77). Fıkitabln meknOn (78). La yemessühu iIIelmutahherOn (79). Tenzllün min Rabbi'ıAlemin (80). Efebihazelhadısi entüm müdhınun (81). Ve tec'alune rizkaküm enneküm tükezzibOn (82). Felevla iza beleğati'I-hulkum (83). Ve entüm hıneizin tenzurun (84). Ve nahnü akrebu ileyhi minküm ve lakin la tübsırün (85). Felevla in küntüm ğayre medlntn (86). Terci'uneha in küntüm sadikın (87). Feemma in kane mine'I-mukarrebın (88). Ferevhun ve reyhanün ve cennetü na'tm (89). Ve emma

In kane min ashabi'Iyemın (90). Feselamün leke min ashabi'Iyemın (91). Ve ernma in kane mine'Imükezzibıneddallın (92)., Fenüülün min hamim (93). Ve tasliyetü cahim (94). inne haza lehüve hakku'I-yakın (95). esebbih bismi rabbike'I-'Azim (96).

Açıklaması:

Bismillahirrahmanirrahım

1- Koptu mu o Vakıa (kıyamet) bir,

2- Olmaz vak'asına yalan diyen dil.

3- indirir, bindirir.

4- Yer bir sarsılış sarsıldığı,

5- Dağlar bir serpiliş serpildiği,

6- Hepsi dağılıp ber heva, bir heba olduğu,

7- Siz de, üç sınıf olduğunuz zaman.

8- Ki, sağda sağın adamları, ne mutludur onlar!

9- Solda, solun adamları, ne mutsuzdur onlar!

10- Önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar!

11, 12- Onlar, Naim cennetlerinde Allah'a yakın olanlardır.

13- çoğu öncekilerden,

14- Biraz da sonrakilerden,

15- Murassa (süslü) tahtlar üstünde.

16- Karşı karşıya kurulmuşlar.

17- Çevrelerinde, (hizmet için) ölümsüz gençler dolaşır;

18- Main çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle.

19- Ne başları ağrıtılır ondan, ne de erer zevale.

20- Meyve beğendiklerinden.

21- Kuş eti istediklerinden.

22- iri gözlü huriler

23- Saklı inci timsalleri gibi.

24- işledikleri ameilere rnükatat için.

25- Ne bir boş laf işitirler orada, ne de günaha sokacak bir söz.

26- Ancak bir ketarn. «setamen selami».

27- Ashab-ı yemin ise, ne Ashab-ı yemin!

28- Dalbastı kirazlar,

29- Sıvama muzlar içinde.

30- Yayılmış bir gölge.

31- Çağlayan bir su.

32- Birçok meyve.

33- (Ki) bunlar ne eksilir, ne de yasaklanırlar.

34- Yüksek döşekler (üstündedirler.).

35- Biz etmişizdir de onları yeniden inşa.

36, 37- Onları bakire kılmışızdır, kocaları çok seven aynı yaşta,

38- Sağın adamları için.

39- Birçok evvelinden.

40- Ve birçok ahirinden.

41- Solun adamları ise, ne solun adamları

42- Bir semum (çok sıcak rüzgar) ve hamim (kaynar su).

43- Ve zifirden bir zıll-i mağmum (sisli, boğucu bir gölge) içinde. .

44- Ne serin, ne de kerim.

45- Çünkü onlar, bundan evvel mütrefin: Keyiflerine düşkün şımarık müsrifin idiler.

46- Ve büyük cinayete ısrar ediyorlar.

47- Ve diyorlardı ki: «Öldüğümüz ve bir toprak, bir yığın kemik olduğumuz vakit mi, cidden biz mi mutlak ba'solunacakmışız (diriltilecekmişiz)?».

48- «Ya evvelki atalarımız da mı?».

49- De ki: «Muhakkak bütün evvelin ve ahirin».

50- «Labüdd (mutlaka) cem olunacaklar mikatına (vaktine) malum bir günün».

51- Sonra siz, ey sapkın münkirler!

52- Mutlaka yersiniz de bir ağaçtan, zakkumdan.

53- Doldurursunuz da karınlarınızı ondan.

54- içersiniz de üstüne o kızgın sudan.

55- içersiniz hüyam (susuzluk) illetine tutulmuş kanmak bilmez develer gibi.

56- işte bu, onların konuklukları o ceza günü.

57- Biz yarattık sizi, hala tasdik etmeyecek misiniz?

58- Şimdi gördünüz mü o döktüğünüz meniyi?

59- Siz mi yaratıyorsunuz onu yoksa biz miyiz yaratan?

60- Biz, takdir ettik aranızda o ölümü ve bizim önümüze geçilmez.

61- Kılıklarınızı değiştirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir surette inşa etmek üzereyiz.

62- Herhalde ilk suretibiliyorsunuz, o halde düşünsenize!

63- Şimdi gördünüz mü o ektiğiniz tohumu

64- Siz mi bitiriyorsunuz onu, yoksa biz miyiz bitiren?

65- Onları, elbet bir çöpe çeviriverdik de şöyle geveler dururdunuz:

66- «Herhalde biz çok ziyandayız.

67- «Daha doğrusu büsbütün mahrumuz!».

68- Şimdi gördünüz mü o içtiğiniz suyu?

69- Siz mi indiriyorsunuz onu buluttan, yoksa biz miyiz indiren?

70- Dilesek onu acı bir çorak ediverirdik, o halde şükretsenize!. .

71- Bir de gördünüz mü o çaktığınız ateşi?

72- Siz mi inşa ettiniz onun ağacını, yoksa biz miyiz inşa eden?

73- Biz onu, hem bir muhtıra kıldık, hem de bir istifade, alandaki muhtaçlar için.

74- O halde tesbih et Rabbine azim ismiyle.

75- Artık yok, o nücumun (yıldızların) mevkilerine kasem (yemin) ederim.

76- Ve gerçekten o bilseniz çok büyük bir kasemdir (yemindir).

77- Ki, hakikaten o bir Kur'an-ı Kerim'dir.

78- Korunan bir Kitap'ta;

79- Ona tertemiz temizlenmiş olanlardan başkası el süremez.

80- Alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.

81- Şimdi bu kalama siz yağ mı süreceksiniz.

82- Ve rızkınızı, tekzibiniz mi kılacaksınız?

83- O halde haydisenize can boğaza geldiği vakit.

84- Ki, siz o vakit bakar durursunuz?

85- Biz ise, ona sizden yakınızdır ve lakin görmezsiniz.

86- Evet, haydisenize dine boyun eymeyecek, ceza çekmeyeceksiniz.

87- Onu geri çevirsenize! Davanızda doğru iseniz.

88- Amma o (can çekişen kişi) Allah'a yakın olanlardan ise.

89- (Ona) ravh (rahmet, ferahlık, daimi bir hayat), güzel bir rızık ve Naim cennet vardır.

90- Ve amma Aslıab-ı yeminden (sağın adamlarından) ise,

91- Artık, selam sana Ashab-ı yeminden.

92- Ve amma o tekzip eden sapkınlardan ise,

93- Herhalde konukluğu hamim (kaynak sıcak su).

94- Ve yaslanacağı cahimdir (cehennemdir). .

95- işte budur hakikat hakku'l-yakin (yakinin son derecesi)!

96- Haydi tesbih et Rabbine azim ismiyle.

Sure-i Vakıa İle İlgili Bazı Hadis-i Şerifler:

Bu surenin faziltei ve esrarı hakkında Sevgi gibi peygamberimiz buyuruyorlar ki:

"Her gece Sure-i Vakıa'yı okuyan kimse ebediyen fakirlik yüzü görmez."

Diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor:

"Her gece Sure-i Vakıa'yı okuyan, fakirk görmez. Sure-i Vakıa zenginlerin sure-i dir. Onu okuyunuz ve evlatlarımıza da öğretiniz. "

"Sure-i Vakıa zenginlerin suresidir. Yani bu sure-i celileyi okuyan maddi ve manevi terakki eder ve kirlikten kurtulur. Onu, kadınlarınıza öğretiniz." Bu sureyi okumaya devam kimse fakirlikten emin olur, dünya kendiliğinden ayağına gelir. Geçmiş ve sonradan gelecek ümmetierin halini, dünya ve ahitehlinin cennet ve cehennem ehlinin durumlarını öğrenmek isteyen Sure-i Vakıa'yı okusun.

Sure-i Vakıa-nın Esrarı:

Zenginler Zümresine Dahil Olmak İçin:

Her kim Vakı'a süre-i celilesi Cuma gününden başlamak üzere yedi gün oruçlu halde okumalardır.

Bu müddet zarfında vücud temizliği ve elbise temizliği ve mekan temizliği muntazam olmalıdır. Bu yedi gün beş vakit namazın farzlarını müteakip yirmi beşer defa süre-i Vakı'a'yı oku, yedinci günü sona verip, sekizinci cuma gecesi akşam namazından sonra yirmi beş defa okuyup yatsıya kadar dünya işleriyle meşgul olma, yatsı namazından sonra yüz yirmi beş defa süre-i şerifeyi ve sonra bin defa salat ü selam oku ve Cenab-ı Vacibü'l- Vücud Hazretlerine arz-ı niyaz et, ve bundan sonra her gün akşam-sabah yüz kere süre-i şerifeyi okumaya devam et.

Bu vesile ile Cenab-ı Hak onun bereketjyle onları zenginler zümresine dahil eyler.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp