Vedduha Suresi Fazileti

Vedduha Suresi Fazileti :

Bismillahirrahmanirrahıym

Ved du ha. Vel leyli iza seca' ma veddeake rabbüke ve ma kala* Velel ahıratü hayrun leke minel Ola* Ve le sevfe yu'tıyke rabbüke fe terda* Elem yecidke yetiymen fe ava* Ve vecedeke dallerı fe heda* Ve vecedeke allerı fe ağna* Fe emmel yetiyme fela takhar* Ve emmes salle fe la tenher* Ve emma bi nı'meti rabbike fe haddis*

Açıklaması:

Kuşluk vakti ile, karanlığı ile alemi kaplayan geceye kasem ederim ki, Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Elbette ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Muhakkak Rabbin sana hoş nud olacağın şeyi verecektir. O, senin bir yetim olduğunu bilip de seni barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken yola koymadı mı? Ve seni fakir bulup zengin etmedi mi? O halde yetime kahretme. Dilenciye gelince onu azarlayıp kovma. Bununla beraber, Rabbinin nimetini durmayıp söyle.

Vedduha Sure-i Şerifenin Esrarı:

Bu Slire-i Şerifeyi Okuyan Kimsenin Rızkı Bol Olur:

• "Vedduha velleyli iza seca" sure-i şerifesini her gün alessabah on birer defa okuyan kimsenin rızkı bol ve maişeti geniş olur. Ve her şeyde muvaffakıyet yolu açık olur.

Beş vakit namazı müteakip bu sure-i şerıteyi üçer defa okumak da aynı te'sirl icra eder.

• Bir kimse Muharrem'in ilk gecesi gece yarısından sonra kalkıp abdest alarak Allah rızası için dört rek'at namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı oturarak tam bir ttikat ile ve hulus-i vicdan ile kalbini Cenab-ı Vacibü'I-Vücud Hazretlerine yöneterek (Cenab-ı Allah'a bağlı olduğu halde) bin defa "Vsddeha ... " sure-i şentesini okuyan ve sonra: "Ya Rabbi bu sure-i şerife hürmetine ve bu ayet-i kerime ile hitap eylediğin Reshul-i Ekrem'in hürmetine bu seneyi benim ve evlad u ıyallrn için mübarek ve mes'ud kıl" diye dua ederse o kimse o senenin nihayetine kadar rızık ve maişet hususunda hiç bir sıkıntı çekmez, rızk ve maişet için herhangi bir muşkilata duçar olmaz.

Sıkıntıya Düçar Olan İçin:

Bir müşkilata düçar olan bir müzayakaya, (sıkıntıya) girittar olan kimse cuma gecesi sabaha karşı kalkıp abdest alarak iki rek'at namaz kılmayı müteakip kıbleye karşı oturup her defasında Besmele-i şertte ile 121 defa "Vedduha ... " sure-i şerifesini okuduktan sonra:

"Allahümme inni es'elüke bi hakkı nebiyylke muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretlş şerifeti en takdı haceti bllütflke ve bifazlike ya Allahü ya allahü ya Allah."

Diye dua eder ve sonra üç ihlas ve bir Fatiha ve on bir defa salar ü selam okuyarak bunları Hazret-i Fahr-i Kainat Efendimizin ruh-u mübarekelerine takdim ve hediye eder ve Fahr-i Kainat Efendimizin ruhaniyetinden istimdad (meded, yardım talep) ederse o müşkil ve müzayakadan, o sıkıntıdan Cerıab-ı AIlah'ın inayeriyle halas olur (kurtulur).

• Maişet darlığı, fakr u zaruret yüzünden muztarip olan, ıztırap çeken kimse bu zaruret ve sıkıntıdan kurtulmak niyetiyle tam bir itikad ve sıdk u ihlas ile bu süre-i şerheyi vakti müsait oldukça kıraet eder ve onu vird edinir yani adet haline getirirse Cenab-ı Vacibü'l-Vücüd Hazretleri onu kerem ü lütfun dan zengin eder, kar ve kisbini artırır, rızkını bol ve maişetini geniş kılar.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp